Obchodní podmínky


I.       OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Obchodní společnost VIEW PRAGUE, s.r.o., IČ 04244133, se sídlem Brožíkova 284/8, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244544 (dále jen " poskytovatel služeb" či "poskytovatel"), je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele služeb a objednatele, popřípadě třetí osoby, jíž jsou služby poskytovány nebo v jejíž prospěch jsou objednány (dále jen " třetí osoba").
 3. Služby jsou poskytovatelem nabízeny prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele, jenž je provozován na internetové adrese www.viewprague.cz. Na téže adrese jsou dostupné obchodní podmínky poskytovatele – tyto tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi objednatelem a poskytovatelem.
 4. Veškeré smluvní vztahy mezi poskytovatelem služeb a objednatelem, případně mezi poskytovatelem služeb a třetí osobou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ "), a těmito obchodními podmínkami. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OchrSpotř").

 

II.     POUŽITÉ VÝRAZY

 1. Objednatel je osoba, která prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele činí objednávku služeb nabízených poskytovatelem.
 2. Spotřebitelem je objednatel nebo třetí osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání s poskytovatelem služeb uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná.
 3. Příjemcem je (i) přímo objednatel nebo (ii) třetí osoba - tj. osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a která s tímto vyslovila souhlas nebo jíž byla příjemcem postoupena práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami – která je oprávněna na základě e-ticketu čerpat v něm uvedené plnění ze strany poskytovatele.
 4. E-ticketem se rozumí voucher, který opravňuje příjemce k přijetí plnění ze strany poskytovatele. Plněním jsou služby uvedené v závazném potvrzení objednávky poskytovatelem.
 5. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami se rozumí souhlas vyjádřený v rámci objednávky činěné prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Uplatní-li nárok na plnění třetí osoba, platí, že s obchodními podmínkami vyjádřila svůj souhlas.

 

III.    UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Internetový obchod poskytovatele obsahuje přehled služeb nabízených poskytovatelem, a to včetně uvedení cen jednotlivého plnění. Ceny nabízeného plnění jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka služeb včetně jejich cen je platná po dobu zveřejnění v internetovém obchodu poskytovatele. Tato nabídka poskytovatele je nezávazná a poskytovatel není povinen ohledně nabízeného plnění kupní smlouvu, smlouvu o poskytnutí služeb či jakoukoli jinou smlouvu uzavřít.
 2. Pro objednání služeb vyplní objednatel objednávkový formulář v internetovém obchodu poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném plnění (konkrétní služba), způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení e-ticketu.
 3. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána po kliknutí na tlačítko "Potvrdit a odeslat poptávku". Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné a pravdivé. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky objednateli její přijetí potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou objednatelem v objednávce (dále jen "email objednatele").
 4. Poskytovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 5. Smlouva je uzavírána v českém a anglickém jazyce. Uzavřením smlouvy se rozumí okamžik doručení závazného potvrzení objednávky poskytovatelem služeb; objednávka objednatele učiněná prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele je toliko návrhem na uzavření smlouvy. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsahu porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.
 6. Práva a povinnosti ze smlouvy vznikají mezi objednatelem a poskytovatelem okamžikem uzavření smlouvy, tj. doručením závazného potvrzení objednávky. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, tato třetí osoba se stává oprávněnou okamžikem, kdy projeví svůj souhlas být smlouvou (včetně těchto obchodních podmínek) vázána - do tohoto okamžiku je k přijetí plnění ze strany poskytovatele oprávněn pouze objednatel. Totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela.
 7. Obsahem smlouvy jsou zejména následující práva a povinnosti objednatele a/nebo příjemce a poskytovatele: 
  • Příjemce je oprávněn požadovat po poskytovateli plnění uvedené na e-ticketu a v závazném potvrzení objednávky poskytovatelem. Objednatel je povinen uhradit kupní cenu v souladu se smlouvou. Příjemce je povinen dostavit se na vlastní náklady v dohodnutém termínu na místo poskytnutí služby a odevzdat poskytovateli e-ticket. Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby v případě příjemců mladších 15 let. V případě osob mladších 18 let se vyžaduje souhlas zákonného zástupce, pokud není přítomen při poskytování služeb dle smlouvy.
  • Poskytovatel je oprávněn požadovat po objednateli zaplacení celé částky kupní ceny v souladu se smlouvou – do doby plné úhrady kupní ceny není poskytovatel povinen započít s plněním. Poskytovatel je povinen příjemci po předložení e-ticketu poskytnout řádně a včas plnění poté, co příjemce provedl rezervaci dle čl. VI. obchodních podmínek.
  • Další práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z těchto obchodních podmínek, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
 8. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily jinou smlouvu uzavřenou s poskytovatelem (včetně obchodních podmínek).
 9. Objednatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli či třetí osobě v důsledku použití těchto prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí objednatel či třetí osoba ze svého. Objednatel neodpovídá za jakékoli chyby při přenosu dat.

 

IV.   KUPNÍ CENA, ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY

 1. Ceny nabízeného plnění uvedené v internetovém obchodě poskytovatele jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ve výši platné a účinné ke dni zobrazení nabídky (dále jen "kupní cena"). Kupní cena nezahrnuje náklady na balení a dopravu e-ticketu – tyto jsou v průběhu objednávky uvedeny zvlášť.
 2. Společně s kupní cenou je objednatel povinen uhradit poskytovateli náklady spojené s balením a dodáním voucheru ve výši dohodnuté smluvními stranami. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou kupní cena plnění uvedená v internetovém obchodě.
 3. Kupní cenu může objednatel uhradit poskytovateli některým z následujících způsobů:
  • převodem na účet, nebo
  • bezhotovostně prostřednictvím platební karty (dále jen "online platba").
 4. V případě platby na účet je kupní cena splatná před zasláním e-ticketu. V případě online platby je kupní cena splatná ihned, přičemž závazek objednatele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 5. Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě tohoto čl. IV vystaví objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na email.

 

V.     DODÁNÍ E-TICKETU

 1. Poskytovatel je povinen dodat objednateli jím objednané e-tickety nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne uzavření smlouvy (dále také jen "doba dodání"). V případě, že poskytovatel požaduje uhrazení celé kupní ceny nebo její části před odesláním e-ticketu objednateli, začíná doba dodání běžet až okamžikem řádného uhrazení celé kupní ceny na účet poskytovatele, přičemž okamžikem řádného uhrazení kupní ceny se rozumí připsání dané částky na účet poskytovatele. Nedodá-li poskytovatel objednateli e-ticket ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 2. Všechny e-tickety jsou zasílány pouze elektronicky.

VI.   ČERPÁNÍ PLNĚNÍ

 1. Objednatel či příjemce je za účelem čerpání plnění povinen provést rezervaci konkrétního termínu, v němž bude plnění poskytnuto. Tuto rezervaci je povinen provést alespoň 24 hodin předem, vždy však v přiměřené době před uplynutím platnosti e-ticket.
 2. Rezervace je možné učinit následujícími způsoby: telefonicky nebo emailem na kontatky uvedené na e-ticketu.
 3. Poskytovatel není povinen poskytnout plnění příjemci v případě, kdy rezervace nebyla provedena v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku, s čímž je objednatel srozuměn.
 4. Platnost e-ticketu je 6 měsíců ode dne jeho převzetí objednatelem či jinou osobou k tomu oprávněnou. V této lhůtě je příjemce povinen nejen provést rezervaci, ale i plnění vyčerpat. Marným uplynutím této lhůty zaniká povinnost poskytovatele plnění dle smlouvy poskytnout.
 5. E-ticket opravňuje příjemce toliko k čerpání plnění na něm uvedeného; každý e-ticket má svůj unikátní kód a lze jej využít pouze jednou. E-ticket není směnitelný za peníze ani za jiný e-ticket. Peníze za nevyčerpaný e-ticket se nevrací.
 6. Příjemce je oprávněn svou rezervaci zrušit nejpozději čtyři (4) pracovní dny před smluveným termínem poskytnutí služby a následně sjednat nový termín poskytnutí služby, neuplynula-li platnost e-ticketu.
 7. Poskytovatel je oprávněn rezervaci zrušit ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako příjemce dle odst. 6 tohoto článku. Bude-li rezervace poskytovatelem zrušena později než v této lhůtě, má příjemce nárok na náhradu škody jemu vzniklé v přímé souvislosti se zrušením rezervace. Byla-li však rezervace zrušena poskytovatelem z důvodu vyšší moci, nárok na náhradu škody příjemci nevzniká.
 8. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou objednateli či příjemci v souvislosti s porušením povinností objednatele či příjemce dle čl. VI obchodních podmínek.

 

VII.   REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Poskytovatel je povinen příjemci poskytnout nebo zajistit poskytnutí plnění v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito všeobecnými podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Nesplní-li poskytovatel svůj závazek ze smlouvy řádně a včas, je příjemce povinen vady poskytnutého plnění u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od poskytnutí plnění. Pokud plnění nebylo poskytnuto vůbec, je příjemce povinen reklamaci uplatnit nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mělo být plnění poskytnuto.
 3. Reklamaci je nutno uplatnit písemně, a to buď na adrese kanceláře poskytovatele, nebo na emailovou adresu info@viewprague.cz (stejná adresa pro rezervace termínů i reklamace). V reklamaci je nutno vždy specifikovat e-ticket a plnění, ke kterému opravňuje, identifikační údaje objednatele a příjemce (liší-li se od objednatele) a dále vady poskytnutého plnění. Nebude-li reklamace obsahovat veškeré náležitosti, poskytovatel příjemce bez odkladu vyzve k doplnění v dodatečné přiměřené lhůtě; nedoplní-li příjemce reklamaci v této lhůtě, bude reklamace zamítnuta.
 4. Poskytovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění či doplnění dle předchozího odstavce, vyřídí.
 5. Bude-li reklamace zamítnuta, vydá o tom poskytovatel příjemci písemný záznam s odůvodněním, a to buď na adresu bydliště či sídla příjemce uvedenou v reklamaci či na jeho emailovou adresu. Bude-li reklamace shledána oprávněnou, má příjemce právo na odstranění vad plnění a není-li to možné, právo na a) přiměřenou slevu z kupní ceny, b) kompenzaci či c) odstoupení od smlouvy. Jsou-li dány podmínky pro odstoupení z důvodů výlučně na straně poskytovatele, náleží příjemci právo na vrácení uhrazené kupní ceny.
 6. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 7. Objednatel či příjemce má právo odstoupit od smlouvy v případech hrubého porušení povinností poskytovatele.
 8. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a e) ObčZ nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze. V souladu s § 1837 písm. j) ObčZ nelze dále od smlouvy odstoupit v případech smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 9. Bude-li s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele splněna smlouva o poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel právo od takové smlouvy odstoupit nemá.
 10. Nejedná-li se o případy uvedené v odst. 9 a 10 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit ve smyslu § 1837 ObčZ, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 ObčZ právo od  smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy – tj. ode dne doručení závazného potvrzení objednávky objednateli.
 11. Odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně odesláno ve lhůtě dle odst. 11 tohoto článku, a to na adresu kanceláře poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele: info@viewprague.cz.
 12. Vzorový formulář odstoupení od smlouvy tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
 13. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. E-ticket bude poskytovatelem zneplatněn, a není jej tedy třeba poskytovateli vracet. Poskytovatel vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání e-ticketu které od něho přijal, stejným způsobem.
 14. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu hrubého porušení povinností příjemce. Při takovém odstoupení má poskytovatel nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním dle uzavřené smlouvy ve výši 30% kupní ceny.

 

VIII.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen "osobní údaje").
 3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy, pro účely vnitřních rozborů a analýz, a dále též pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatele.
 4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících e-tickety nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu kanceláře poskytovatele.
 8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat opravu svých osobních údajů.
 9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je poskytovatel povinen mu tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s plněním, zbožím, službami nebo závodem poskytovatele na email objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na email objednatele.
 11. Osobní údaje objednatele jsou odpovídajícím způsobem zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s jinými subjekty vyjma zpracovatele.
 12. Veškeré informace a materiály na internetových stránkách poskytovatele jsou výhradním duševním vlastnictvím poskytovatele nebo osob s ním spolupracujících. Tyto informace a materiály nesmějí být jakýmkoli způsobem použity bez souhlasu poskytovatele.

 

IX.   MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Spotřebitel má ve smyslu § 14 OchrSpotř právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem.
 2. Návrh na zahájení řízení dle tohoto článku podává spotřebitel České obchodní inspekci. Tento návrh není zpoplatněn. Podrobnosti o podmínkách mimosoudního řešení naleznete na stránkách České obchodní inspekce (https://adr.coi.cz/cs/info ).

 

X.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah vzniklý v souvislosti s objednávkou z internetového obchodu poskytovatele nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se původnímu neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení.
 3. Změny a doplňky smlouvy je možné činit toliko písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.
 4. V případě rozporu mezi smlouvou a těmito obchodními podmínkami má přednost ustanovení smluvní.
 5. Fotografie v internetovém obchodu poskytovatele jsou, s výjimkou vyobrazení podoby e-ticketů v objednávkovém formuláři, pouze ilustrační.
 6. Poskytovatel má právo jednostranně měnit a doplňovat znění těchto všeobecných podmínek, přičemž práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy všeobecnými podmínkami platnými a účinnými v okamžiku vzniku smluvního vztahu či uskutečnění jiného právního jednání.
 7. Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné počínaje dnem 22.4.2016.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás!

Jméno příjemce služby (uvedené na poukazu)

Vaše jméno

Vaše příjmení

Kontaktní e-mailová adresa

Kontaktní telefonní číslo

Text poptávky

Chci zadat firemní údaje
Jméno společnosti
DIČ
Ulice
Město
PSČ
Stát
Zaškrtněte prosím políčko "Nejsem robot". Pomůžete nám tak ověřit, že formulář odesíláte skutečně, vy a nikoliv softwarový robot nebo škodlivý kód.